Voorwaarden

  1. Acceptatie van deze Voorwaarden

1.1 Welkom op onze website speciaal voor Blade (www.blade.shop) (de “Website”). Deze Voorwaarden en ons Privacy- en Cookiebeleid (tezamen de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website.  

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en alle gebruik van deze Website van Online Drinks B.V., gevestigd aan het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam ("Heineken") en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze Website worden verstrekt (de "Informatie"). Wij merken op dat deze Voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn op de algemene informatieve website van Blade en dat de feitelijke webwinkels waar u Blade en de vaten voor Blade kunt kopen, eigen voorwaarden hebben die u kunt vinden op de sites van de webshops in kwestie.

2.2 Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Wij maken u erop attent dat deze Voorwaarden na verloop van tijd kunnen worden gewijzigd. Die wijzigingen gaan in zodra de gewijzigde Voorwaarden zijn gepost. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om de Voorwaarden regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

  1. Informatie en aansprakelijkheid

3.1 De Informatie dient uitsluitend in het kader van algemene informatie en houdt geen advies in. Heineken is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik (of de onmogelijkheid gebruik te kunnen maken) van deze Website, met inbegrip van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Heineken. Heineken is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het feit dat deze Website of de Informatie niet geschikt, tijdig of nauwkeurig is.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De Website en de gehele inhoud, eigenschappen en functionaliteit (waaronder doch niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en inrichting daarvan) zijn eigendom van Heineken, haar licentiegevers of andere verstrekkers van die materialen en worden beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, octrooirechten, handelsgeheimen en andere (intellectuele) eigendomsrechten.

4.2 U kunt de Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het is u niet toegestaan kopieën te maken van (delen van) de Website voor persoonlijk gebruik. Het is u zonder licentie van ons niet toegestaan (delen van) de content op onze Website voor andere doeleinden te gebruiken.

 

  1. Vrijwaring

5.1 U stemt ermee in onze onderneming, aan ons gelieerde ondernemingen, onze licentiegevers en dienstverleners, en onze en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, opdrachtnemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, (rechts)opvolgers te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, rechterlijke beslissingen en uitspraken, verliezen, (on)kosten of honoraria (inclusief redelijke kosten van rechtsbijstand) voortvloeiend uit of verband houdend met uw schending van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Website, waaronder doch niet beperkt tot enig ander gebruik van de content van de Website, diensten en producten dan uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden.

 

  1. Overige 

6.1 Elk van de bepalingen van deze Voorwaarden heeft afzonderlijke rechtskracht. Indien enige bevoegde rechter oordeelt dat een van die bepalingen onrechtmatig of onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

6.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website zullen worden beslecht door de rechter te Amsterdam.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies om ons te helpen de website te verbeteren. Verberg dit bericht Meer over cookies »

newsletter_popup_title

footer_newsletter_copy